Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Waterval en Chantals Pyjama Party’ hierna te noemen: “Actie”, waarbij kans kan worden gemaakt op tickets voor Chantals Pyjama Party. Deze algemene Actievoorwaarden zijn opgesteld met in achtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen. De Actie wordt aangeboden door:

LFE namens Waterval
Dierenriem 3-5
3738 TP Maartensdijk
telefoon: 0346-269891.
e-mail: j.nobel@lfe.nl
Kamer van Koophandel nummer: 30072113
BTW nummer: NL006931960B01
hierna te noemen: “Organisator”

De Actie heeft als doel het promoten van Waterval wijn en Chantals Pyjama Party, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar een aantal prijzen waarbij de aanwijzing van de winnaar geschiedt door enige kansbepaling. LFE, hierna te noemen: “Organisator”, handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

1. Deelname
1. Deelname aan deze Actie is uitsluitend mogelijk door een natuurlijke persoon die 18 jaar of ouder is, hierna te noemen: “Deelnemer”. Deelname aan deze Actie geschied op vrijwillige basis en is gratis. Door deel te nemen aan deze Actie gaat de Deelnemer akkoord met deze
Actievoorwaarden.
2. De actieperiode duurt 8 weken startend op 29/8/2022 en eindigend op 14/10/2022 hierna te noemen: ‘Actieperiode’.
3. De Deelnemer neemt deel aan deze Actie door na aankoop van één of meerdere flessen Waterval wijnen en hun gegevens achter te laten op https://www.chantalspyjamaparty.nl/watervalactie nader te noemen: 'Website'. De Deelnemer dient tevens zijn naam- en contactgegevens in het invulformulier op de Website in te vullen. Wanneer niet alle vereiste gegevens zijn ingevuld, dan kan de Deelnemer van deelname worden uitgesloten.
4. Medewerkers van de bij deze Actie betrokken organisaties en medewerkers van Jumbo en LFE B.V. zijn uitgesloten van deelname.
5. Iedere deelnemer kan maximaal één keer meedoen.

 

2. Loting
1. De Deelnemer ‘wint’ de prijs als deze Deelnemer geselecteerd wordt na loting onder alle Deelnemers, hierna te noemen: ‘Winnaar’.
2. De loting zal één keer plaatsvinden binnen de actieperiode. In totaal worden er 10 Winnaars gekozen die ieder 2 tickets voor Chantals Pyjama Party toegestuurd krijgen.
3. De Winnaar van een prijs dient binnen 5 werkdagen nadat aan hem/haar bekend is gemaakt dat hij/zij een prijs heeft gewonnen, aanspraak op de prijs te maken.
4. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van de Winnaar op de prijs en zal er een nieuwe Winnaar worden geselecteerd. De nieuwe Winnaar wordt overeenkomstig dit artikel van de Actievoorwaarden op de hoogte gebracht over het winnen van een prijs.
5. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

3. Prijzen
1. De te vergeven prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijzen andere (gelijkwaardige) prijzen toe te kennen of de geldwaarde van de prijzen uit te betalen.
Indien prijzen bij onverwachtse reden niet kunnen worden uitgekeerd dan blijven deze in eigendom van de organisator.
2. Over de waarde van de te vergeven prijzen is mogelijk kansspelbelasting verschuldigd. De aangifte en afdracht van de kansspelbelasting over de waarde van de te vergeven prijzen komt voor rekening van de Organisator.
3. Er geldt voor een deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

 

4. De prijs
1. De prijs, waarvan 10 worden vergeven zijn twee tickets voor Chantals Pyjama Party.
2. De datum voor het evenement staat vast hier kan hier meer over worden onderhandeld. Indien de Winnaar, om wat voor reden dan ook, de reis moet annuleren, vervalt de aanspraak op de prijs.

 

6. Aansprakelijkheid
1. De Organisator en LFE B.V. zullen op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade ontstaan als gevolg van het deelnemen aan de Actie, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen schade als gevolg van:
a. uitkomsten van de Actie die verloren raakt;
b. de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door de Deelnemer;
c. storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegevens;
d. gebreken in de te verstrekken prijzen;
e. enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.

 

7. Gebruik van gegevens
1. De gegevens die de deelnemer op de Website invult zijn noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de Actie en worden gebruikt voor de afhandeling van de Actie door de Organisator. De gegevens kunnen gebruikt worden voor het verzenden van nieuwsbrieven, tenzij anders aangegeven. De gegevens worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
2. De Winnaars van de prijs geven Organisator en LFE B.V. toestemming om kosteloos de verstrekte gegevens en eventuele foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in het kader van de bekendmaking van de Winnaar via alle media, waaronder magazines en internet.
3. Op het gebruik van de gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisator zal de gegevens enkel gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

 

8. Klachten
1. Een Deelnemer die een klacht heeft ten aanzien van de Actie en/of meent dat de Actie niet voldoet aan één of meer bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen, kan daarover per post of per e-mail en onder vermelding van ‘Waterval en Chantals Pyjama Party actie’ een schriftelijke klacht indienen bij de Organisator.
2. De klacht zal door de Organisator worden beoordeeld en binnen een termijn van vier (4) weken nadat de klacht is ontvangen worden afgehandeld.
3. Indien een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de Deelnemer alsnog een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit via de website www.kansspelautoriteit.nl.

 

9. Slotbepaling
1. Deze Actievoorwaarden en overige informatie over de Actie is gepubliceerd op de Website en zullen op verzoek kosteloos aan de Deelnemer kunnen worden verzonden.
2. Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, aan te passen en/of te staken. Een eventuele wijziging, aanpassing of staking van de Actie zal door de Organisator op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via de Website en haar facebookpagina) bekend worden gemaakt.
3. Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de gedragscode promotionele kansspelen.